Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2019/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 179

27.05.2019

 

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN LAATIMISOHJE 2020 - 2022 JA TALOUSARVIOKEHYS VUODEKSI 2020

 

2957/13.130/2019

 

KH 27.05.2019 § 179

Valmistelu ja lisätiedot:

 

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, 040 5936057, henrik.rainio@porvoo.fi

 

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvioseuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Kaupunginhallitus on 15.4.2019 § 128 hyväksynyt vuosikellon, jossa on aikataulutettu taloussuunnittelun ja talousseurannan tehtävät.

 

 

 

Talousarviokehys

 

 

 

Talousarvion laatimisohjeessa annetaan talousarvioehdotuksen laatimista, sisältöä ja rakennetta koskevat ohjeet sekä määrärahakehys valmistelun ohjeeksi.

 

 

 

Talousarviokehys laaditaan toimialojen kokonaistuloille, kokonaismenoille ja investoinneille. Toimialat puolestaan jakavat saamansa kehyksen tehtäväalueille ja tarvittaessa edelleen tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että toimialojen talousarvioehdotukset pysyvät annetun kehyksen sisällä.

 

 

 

Talousarviokehys on laadittu talousarviovuodeksi 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021-2022.

 

 

Talousarviotulot

 

 

Kokonaistuloja tarkistetaan siltä osin kuin maksujen perusteet ovat muuttuneet. Kaupungin päätösvallassa olevat maksut ja taksat tulee tarkistaa säännöllisesti vähintään vuosittain. Laista ja asetuksista määräytyvät maksut ja taksat tarkistetaan aina säädösten muuttuessa.

 

 

Talousarviomenot

 

 

 

Talousarviokehyksessä on ennakoitu noin 2,5 prosentin menojen kasvua, joka perustuu ennakoituun kustannustason nousuun sekä palvelutarpeen kasvuun. Kuntien menokehitys on viime vuosina ollut maltillista, johtuen muun muassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksista. Kevään kuntatalousohjelmassa on ennakoitu, että kuntien kustannustason muutos vuonna 2020 nousee 3 prosenttiin. Tavoitteena on, että osa kustannusten nousupaineesta katetaan toimintaa tehostamalla ja tuottavuutta parantamalla.

 

 

 

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.2.2018 - 31.3.2020. Tulevasta palkkaratkaisuista ei ole olemassa tarkempia arvioita. Kehyksessä on arvioitu, että tulevan palkkaratkaisun kustannusvaikutus tulee olemaan noin 1,2 - 2,0 prosenttia vuonna 2020. Palkkamenot kasvavat myös sen vuoksi, että vuosien 2017 - 2019 lomarahojen 30 %:n leikkaus päättyy. Lisäksi työnantajamaksut nousevat vuonna 2020 on noin 0,2 prosenttia. Henkilöstömenojen nousu on huomioitu kehyksessä.

 

 

Kehyksessä on huomioitu hallintopalvelukeskuksen sisäiset erät sekä tilapalvelun ateria- ja siivouslaskutukset.

 

 

 

Korkotason on kehyksessä oletettu säilyvän alhaisena, mutta kaupungin viime vuosien investoinnit ja velkaantuminen näkyvät kehyksessä kasvaneina rahoituskuluina ja poistoina.

 

 

Investoinnit

 

Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat talousarviokehyksessä 27,4 miljoonaa euroa. Talonrakennushankkeisiin on varattu 17 miljoonaa euroa, kuntatekniikan rakentamiseen 6,0 miljoonaa euroa, kiinteän omaisuuden hankintaan miljoona euroa, liikuntarakentamiseen 0,8 miljoonaa ja irtaimen omaisuuden hankintoihin 2,6 miljoonaa.

 

Verorahoitus

 

Kunnallisveron tuotto on arvioitu vuoden 2018 tuloveroveroprosentilla. Kunnallisvero kasvaa parantuneen taloudellisen tilanteen ja työllisyystilanteen ansiosta, mutta kasvua hidastaa verovähennysten kasvu. Kehyksessä kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan noin 3,5 prosenttia vuonna 2020.

 

 

Yhteisövero tilitetään valtiolle ja kunnille. Kaupungin jako-osuus kahtena viime vuotena noussut voimakkaasti, mikä tarkoittaa, että kaupungit yhteisöverotulot ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Vuoden 2020 jako-osuuteen ei oleteta muutoksia.

 

 

Kiinteistöjen verotusarvot muuttuvat vain vähän. Uudisrakentaminen nostaa verotusarvoja. Samalla kuitenkin olemassa olevan kiinteistökannan verotusarvot alenevat ikäalennusten vuoksi. Kiinteistöveron oletetaan kehyksessä säilyvän nykytasolla.

 

 

Kaupungin valtionosuudet ovat ennakkotietojen mukaan kasvamassa noin 6,8 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu siitä, että valtio kompensoi kunnille eräitä kustannuksia, kuten kilpailukykysopimikseen liittyvän täysimääräisen lomarahan palautumisen. Lisäksi valtio kompensoi verovähennysten kasvusta johtuvia verotulojen menetyksiä. Porvoon kompensaatio-osuus olisi noin 10 miljoona euroa, mutta samanaikaisesti valtionosuuksien tasaus vähentää kaupungin valtionosuuksia noin 2,9 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

 

 

Talousarviokehyksen tasapaino

 

Talousarviokehyksen vuosikate on noin 29 miljoonaa euroa ja investointitaso on 27,4 miljoonaa euroa. Kehysvaiheessa vuosikate riittää investointeihin.

 

Kumulatiivinen rahoitusvaje on laskettu vuodesta 2018. Rahoitusvaje on vuosina 2018-2022 yhteensä noin -51 miljoonaa euroa. Kaupunki on velkaantunut viime vuosina voimakkaasti. Kaupungin lainamäärä oli vuoden 2016 alussa noin 115 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 alussa lainamäärä oli kasvanut jo noin 163 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 lainaa olisi jo noin 215 miljoonaa euroa, mikä kaventaa merkittävästi kaupungin taloudellista liikkumavaraa tulevaisuudessa ja muodostaa merkittävän korko- ja luottoriskin.

 

 

Liitteet:

 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2020 - 2022

 

Talousarviokehys vuodeksi 2020

 

 

Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2020.

 

Kaupunginhallitus päättää lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Pykälä tarkastetaan heti.

 

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2020.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Pykälä tarkastettiin heti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa