Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.11.2019/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Social- och hälsovårdsn.

§ 123

21.11.2019

 

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION: ÄLDREOMBUDSMAN TILL ÖSTRA NYLAND

 

2698/22/2019

 

SOHÄN 21.11.2019 § 123

 

 

 

Beredning och tilläggsinformation: utvecklingschef Päivi Mäkimartti, tfn 040 4899769, vik. servicechef vid äldreomsorg och handikappservice Kirsi Oksanen tfn 040 585 3357, vårdchef Katja Blomberg tfn 040 632 9229, fornamn.efternamn@borga.fi

 

En grupp fullmäktigeledamöter i Borgå gjorde 28.2.2019 en fullmäktigemotion om en tjänst som äldreombudsman. Vi beklagar den långa svarstiden. Motionen blev tidigare obesvarad på grund av ändringar i social- och hälsovårdssektorns förvaltning.

 

I motionen föreslås att en tjänst som äldreombudsman inrättas i de östnyländska kommunerna (Lovisa, Lappträsk, Borgå, Askola, Sibbo). Äldreombudsmannen skulle lyssna på folks bekymmer och försöka lösa så många problemsituationer som möjligt, göra utredningar och vara med om att utveckla tjänsterna till de äldre i hela östra Nyland. I motionen konstateras att äldreråden har en viktig roll som påverkare och som samarbetspartner för förvaltningen samt som givare av utlåtanden till nämnderna i frågor som berör seniorerna, men att äldrerådet är inte ett naturligt organ för att göra utredningar, sätta sig in i enskilda seniorers situation eller för att till exempel genomföra besök och kontrollbesök.


En av byråsekreterarna vid äldreomsorgen skötte uppdraget som äldreombudsman i Borgå vid sidan av den egna befattningen fram till början av år 2018. När personen slutade med uppdraget, sågs inget behov att utse en äldreombudsman. En av byråsekreterarna fungerar fortfarande som sekreterare för äldrerådet. Sibbo har utnämnt en äldreombudsman som sköter uppdraget vid sidan av den egna befattningen. De övriga kommunerna i området har ingen namngiven äldreombudsman.

De funktioner som enligt motionen ska ingå i äldreombudsmannens roll är viktiga uppgifter, och kommunerna i regionen har gjort stora satsningar på dem under de senaste åren. Centraliserade rådgivnings- och handledningstjänster för äldre ger den äldre och de anhöriga en lätt och direkt kommunikationskanal för information och servicehandledning samt hjälp med att lösa problemsituationer. I Borgå har de äldres servicerådgivning Rodret fungerat från år 2015. Under år 2018 kontaktades Rodret 4953 gånger. Under januari-oktober i år har antalet kontakter varit 4551.

 

Socialombudsmannens och patientombudsmannens uppgifter har för Borgås och de östnyländska kommunernas del koncentrerats till Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Social- och patientombudsmannen betjänar kunder av alla åldrar i regionen i frågor som gäller social- och hälsovårdstjänster och problemsituationer. Ombudsmannen ger råd och hjälp och bevakar kundens intressen, om denne är missnöjd med servicen eller bemötandet. Social- patientombudsmannen kontaktades år 2018 sammanlagt 122 gånger av personer från östra Nyland, och i 20 fall var det fråga om tjänster för äldre. Enligt erfarenheterna i Sibbo är kundkontakterna i rollen som äldreombudsman ganska fåtaliga, och arbetet skiljer sig inte nämnvärt från det övriga arbetet med rådgivning och handledning till klienter inom äldreservice.

 

Tillsynen över tjänster till äldre, såväl genom egenkontroll som genom tillsyn över köpta tjänster, har utvecklats kraftigt i Borgå under det senaste året. Också resurserna för utveckling av kvaliteten ökades med en tjänst som vårdchef. Antalet tillsynsbesök har ökats och en tillsynplan för hela sektorn har utarbetats. Där defineras en miniminivå för kvaliteten på de egna och de köpta tjänsterna och en process för tillsynen. Målet är jämn kvalitet, insyn i verksamheten samt öppenhet. Äldreomsorgen gör regelbundet enkäter om klienttillfredsställelse. I år har också kvaliteten på stadens och privata tjänsteleverantörers verksamhet ur klientens och personalens synvinkel utretts med en heltäckande undersökning som genomförts av en utomstående expert. De preliminära resultaten erhölls i oktober 2019, och på basis av dem kommer verksamheten i servicehusen att ytterligare utvecklas med hjälp av kvalitetseftermiddagar.

 

Ett regelbundet samarbetet bedrivs med äldrerådet, som aktivt lyfter fram de äldres och serviceanvändarnas erfarenheter. Samarbetet kommer ytterligare att intensifieras genom den sekreterare som Borgås nuvarande äldreråd har utsett. Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå följer aktivt med hur tjänsterna och vården för äldre personer utvecklas, bl.a. genom besök i enheterna.

 

Ledningen för social- och hälsovårdstjänsterna i östra Nyland har fört en dialog kring motionen och kommit till slutsatsen att det i dagens läge, i ljuset av det ovan framförda, inte är aktuellt att inrätta en särskild befattning som äldreombudsman för regionen. Information om patient- och socialombudsmannens roll sprids aktivt, och äldre personer erbjuds servicerådgivning och handledning. Därtill följs de nationella riktlinjerna för ombudsmansverksamhet. Det regionala samarbetet i tillsynen och i utvecklingen av tjänster för äldre fortsätter, likaså den den öppna diskussionen om tjänsternas kvalitet.

 

Bilaga:

motionen

 

Social- och hälsovårdsdirektören:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att det ovan sagda ges som svar på fullmäktigemotionen.

 

 

Beslut:

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning och till äldrerådet för utlåtande.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa